info@svatby.tdecor.cz

702 002 875

Obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřených prostřednictvím internetové stránky www.svatby.tdecor.cz . S VOP má odběratel těchto služeb možnost se seznámit před potvrzením své objednávky služeb, na což je dostatečně předem upozorněn.

1.2. Provozovatelem a prodávajícím na internetové stránkách www.svatby.tdecor.cz, IČ:75457814 , se sídlem Školní 34a, Prostějov 796 01, zapsanou v obchodním rejstříku.

1.3. Jaké služby poskytujeme?
Nabízíme koordinaci a realizaci výzdob svateb, oslav, rozluček se svobodou, zásnub na míru, či jiných akcí. Všechny tyto služby jsou blíže specifikovány na našich webových stránkách www.svatby.tdecor.cz  a ceny jednotlivých služeb jsou vždy sděleny prostřednictvím individuální kalkulace dle rozsahu námi realizovaných služeb.

1.4. Na co se smlouva vztahuje?
Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se jednat vždy výhradně o smlouvu o poskytování služeb.

1.5. Je smlouva smlouvou spotřebitelskou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná vždy, když s námi uzavíráte smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání.

1.6. Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí především těmito obchodními podmínkami, případně reklamačním řádem pro poskytování služeb, podle kterého postupujeme při reklamaci služeb, dále podmínkami a pokyny uvedenými na našich webových stránkách nebo v naší e-mailové či jiné elektronické komunikaci. V otázkách zde neupravených se pak náš právní vztah řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanských zákoníkem, v účinném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitel). Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, pak berete na vědomí, že se náš vztah řídí vždy českým právním řádem.

1.7. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Při vyplnění poptávky na našich webových stránkách stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte. V případě objednávání prostřednictvím e-mailu či telefonicky Vám budou tyto obchodní podmínky zpřístupněny, případně zaslány jako součást nabídky na poskytování našich služeb. Případným podáním objednávky poté stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili, a že s nimi souhlasíte. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

  1. SMLOUVA U POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Jak uzavíráte smlouvu o poskytování služeb?

Prezentace služeb na našem webovém rozhraní je pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné tuto smlouvu s námi uzavřít v písemné podobě. Jako smluvní potvrzení funguje i mailová komunikace kde si všechny informace v průběhu naší spolupráce průběžně potvrzujeme.

2.2. Jakým způsobem nám uhradíte cenu za materiál a služby?

Cenu služeb a materiálu uhradíte převodem na náš bankovní účet či jiným způsobem dle naší dohody. Pokyny k platbě budou vždy obsaženy v písemné podobě a to ve smlouvě o poskytování služeb nebo ve vystavených fakturách za služby. Vše bude vždy zasláno e-mailem.

2.3. Kdy nastane splatnost ceny a v jaké měně je možné cenu uhradit?

Platba zpravidla proběhne na dvě části. První část platby na 50% ceny námi poskytovaných služeb bude uhrazena do 14 dní od uzavření písemné smlouvy. Druhá část platby na zbylou část sjednané ceny služeb bude uhrazena 7 dní před konáním samotné akce. Cenu je možné uhradit jak v českých korunách, tak v Eurech.

 

 

2.4. Kdy a jak vám bude služba poskytnuta?

Služby poskytujeme v rozsahu uvedeném v písemné smlouvě o poskytování služeb a v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme, a který bude též součástí námi uzavřené smlouvy.

2.5.Kdy nastane splatnost půjčovny, materiálu?

Záloha na termín 2 000,- bude účtována s podpisem smlouvy a měsíc před konáním akce bude účtováno 50% doplatku celkové ceny za práci. A v průběhu realizace a bezprostředně po ní bude doúčtován doplatek za služby – nejpozději týden před konáním akce/ svatby.

2.6.Kdy nastane splatnost za cestovní náklady?

Bude účtována bezprostředně po ukončení realizace a spolupráce.

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naší doručovací adresu nebo na e-mail. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není třeba nijak zdůvodňovat.

3.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jakoby nebyla nikdy uzavřena.

3.3. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?
V případě odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme od vás peněžní prostředky přijali.

3.4. Kdy od smlouvy nelze odstoupit?
V souladu s ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo odstoupit od smlouvy.

3.5. Kdy můžeme od smlouvy odstoupit my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • Službu z objektivních příčin není možné za těchto podmínek poskytnout
  • Plnění se stane objektivně nemožným či protiprávním
  • V případech podstatného porušení těchto obchodních podmínek

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

  1. Reklamace, práva z vadného plnění

4.1. Poskytovatel služby odpovídá především za to, že služba bude realizována dle pokynů a podmínek, které jsme si vzájemně ujednali.

4.2. Vaše práva z vadného plnění se dále řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším reklamačním řádem pro poskytování služeb. Před odesláním reklamace se s naším Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji k vaší spokojenosti.

  1. Ochrana osobních údajů

5.1. Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

5.2. Objednatel služeb souhlasí se zpracováním především těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

5.3. Objednatel služeb souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem zasílaní obchodních sdělení a jiných informací souvisejících s činností poskytovatele služeb.

5.4. Poskytovatel služeb je oprávněn uchovávat osobní údaje o kupujícím po dobu 5 let od účinnosti kupní smlouvy.

5.5. Objednatel služeb je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových www.svatby.tdecor.cz

6.2. Akceptací nabídky poskytovatele služeb objednatel vyslovuje souhlas se všemi ustanoveními těchto VOP.

6.3. Doručovací adresa poskytovatele služeb pro doručování písemností zní: Antonína Slavíčka 3, 796 01 Prostějov

6.4. E-mailová adresa prodávajícího pro elektronickou komunikaci zní: info@svatby.tdecor.cz

6.5. V případě jakéhokoli sporu vzniklého porušením povinnosti je pro řešení těchto sporů místně příslušný obecný soud prodávajícího.